изворот

 • 51бекграунд — (анг background) 1. заден ѕид во театар, обично претставува пејзаж, 2. невидливи причини за некој настан, стек на околности, 3. лично искуство, образование, општествено потекло на некоја личност, семејна лоза, 4. музика што ги придружува… …

  Macedonian dictionary

 • 52дамар — (тур. damar) 1. жила (артерија и вена) 2. нерв пулс 3. подземен пат на вода до изворот на површината 4. подземна жила на руда …

  Macedonian dictionary

 • 53епицентар — (грч. epi, лат. centrum) 1. површински центар 2. геол. место на Земјината површина што се наоѓа директно над изворот на земјотрес …

  Macedonian dictionary

 • 54кондензатор — (лат. condensator) 1. справа за собирање на електрицитет 2. справа за ладење и кондензирање на пара 3. оптичко стакло што ги собира зраците од изворот на светлина и ги насочува во предметот што треба да се осветли …

  Macedonian dictionary

 • 55монада — (грч. monas, monados единица) 1. зоол. многу ситно едноклеточно животно од родот Flagellata 2. хем. елемент или радикал што има моќ за соединување со еден водороден атом 3. фил. неделива единица на материјата неделива суштина на битието според… …

  Macedonian dictionary

 • 56нафтовод — систем од цевки (челични или од некој друг материјал) што служи за транспорт на нафта на големи растојанија: од изворот до местото на товарањето или на преработката …

  Macedonian dictionary

 • 57пеленгира — (хол.) 1. мор. го одредува аголот меѓу правецот на иглата на компасот и правецот на видливиот предмет 2. го одредува со радиопеленгатор местото каде што се наоѓа емисионата радиостаница 3. го одредува местото на изворот на звуци со помош на… …

  Macedonian dictionary

 • 58радиогониометар — (лат. radium, грч. gonia агол, metron мера) радиоприемен уред што служи за одредување на азимутот на изворот на зрачењето на електромагнетни бранови …

  Macedonian dictionary

 • 59холографија — (грч. holos, graphia опишување) метод на добивање на тридимензионална слика на предмети заснован врз интерференцијата на два светлосни зрака директен од изворот и одбиен од предметот со холографија се добиваат сите оптички информации за снимениот …

  Macedonian dictionary

 • 60изгиб —     ИЗГИБ, извив, извилина, изворот, излом     ИЗВИЛИСТЫЙ, змеистый, изгибистый, излучистый, петлистый …

  Словарь-тезаурус синонимов русской речи